3 Antonim Kata Sebab di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 3 antonim kata 'sebab' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Antonim Sebab

  1. Ujung
  2. Akhir
  3. Terakhir
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, antonim sebab adalah ujung, akhir, terakhir.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Antonim Sebab