3 Antonim Kata Tunai di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 3 antonim kata 'tunai' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Antonim Tunai

  1. Cicil
  2. Angsur
  3. Kredit
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, antonim tunai adalah cicil, angsur, kredit.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Antonim Tunai