Arti Ke mana-Mana di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Arti 'ke mana-mana' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Ke mana-Mana

Ke segala/" target="_blank">segala/" target="_blank">segala tempat.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti ke mana-mana adalah ke segala tempat. Ke mana-mana berasal dari kata dasar mana.

Ke mana-mana berasal dari kata dasar mana.mana.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Ke mana-Mana