Shabby

Terdapat 10 arti kata 'shabby' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata adjektiva (kata sifat).

Shabby

/shab·by/

Adjektiva (kata sifat)
  1. Kisut
  2. Jembel
  3. Tidak adil
  4. Buruk
  5. Jail
  6. Compang-camping
  7. Keji
  8. Kikir
  9. Jorok
  10. Lusuh
Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata shabby adalah kisut. Arti lainnya dari shabby adalah jembel.

Artikel Terkait
Shabby