Sekeduduk atau Senduduk? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara sekeduduk dan senduduk?

Kata senduduk adalah bentuk tidak baku dari kata sekeduduk sehingga penulisan yang benar adalah sekeduduk. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Senduduk adalah bentuk tidak baku dari sekeduduk sehingga penulisan yang baku adalah sekeduduk.

Artikel Terkait
Sekeduduk atau Senduduk