Syurah atau Syarah? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara syurah dan syarah?

Kata syurah adalah bentuk tidak baku dari kata syarah sehingga penulisan yang benar adalah syarah. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Syurah adalah bentuk tidak baku dari syarah sehingga penulisan yang baku adalah syarah.

Artikel Terkait
Syurah atau Syarah