14 Sinonim Kata Daftar Istilah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 14 sinonim 'daftar istilah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Daftar Istilah

 1. Vokabuler
 2. Bausastra
 3. Daftar Kata
 4. Kamus
 5. Kosakata
 6. Leksikon
 7. Perbendaharaan Kata
 8. Senarai Kata
 9. Tesaurus
 10. Kitab Logat
 11. Senarai
 12. Istilah
 13. Glosari
 14. Glosarium
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim daftar istilah adalah vokabuler, bausastra, daftar kata, kamus, kosakata.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Daftar Istilah