3 Sinonim Kata Hai di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 3 sinonim kata 'hai' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Hai

  1. Wahai
  2. Aduhai
  3. Duhai
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim hai adalah wahai, aduhai, duhai.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Hai