13 Sinonim Kata Karya Sastra di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 13 sinonim 'karya sastra' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Karya Sastra

 1. Cerpen
 2. Drama
 3. Gurindam
 4. Hikayat
 5. Lukisan
 6. Novel
 7. Pauwa
 8. Puisi
 9. Rubai
 10. Sajak
 11. Satir
 12. Seloka
 13. Syair
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim karya sastra adalah cerpen, drama, gurindam, hikayat, lukisan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Karya Sastra