2 Sinonim Kata Menempah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 2 sinonim kata 'menempah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Menempah

  1. Memanjar
  2. Memesan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim menempah adalah memanjar, memesan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Menempah