2 Sinonim Kata Pahit Pahang di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 2 sinonim 'pahit pahang' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pahit Pahang

  1. Pahit Getir
  2. Pahit Maung
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pahit pahang adalah pahit getir, pahit maung.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Pahit Pahang